دکتر لنا مطلبی
مدیر و مؤسس
ملینا یوسف زاده
کارشناس امور ثبت نام
دکتر سمیرا موسوی
استاد زبان انگلیسی و IELTS
کاملیا نبی زاده
استاد زبان آلمانی
زهره محمودی
استاد زبان انگلیسی
هومن مالمیر
استاد زبان انگلیسی
سها کاظمی
استاد زبان انگلیسی
سمانه افشار
استاد زبان انگلیسی
پانته آ مقدسی
استاد زبان انگلیسی
مهدیه السادات حسینی
استاد زبان فرانسو
الناز ارشدی
استاد زبان انگلیسی
آرش ساسانی
استاد IELTS
حسین جاهدی
کارشناس فناوری و اطلاعات