TOLIMO

این دوره ها مشخصا برای آمادگی زبان آموز برای شرکت در آزمون های مقاطع دکتری و … برگزارشده و سطح آمادگی فرد برای این هدف را افزایش می دهد. شرکت در این دوره ها – هر دوره برای مقصد و آزمونی مشخص- فراگیر را از هر گونه سبک و سیاق آماده سازی دیگر بی نیاز می سازد.

MSRT - TOLIMO

لازم به ذکر است منابع و تست های مورد استفاده در این دوره ها اصیل و بر گرفته از مراجع معتبر می باشد تا محل هر گونه نگرانی نسبت به اصالت دوره و مفید بودن آن برای متقاضی از میان برود.

نوشتن دیدگاه