TOLIMO

دوره های آمادگی آزمون های پذیرش مقطع دکتری MSRT ,TOLIMO

این دوره ها مشخصا برای آمادگی زبان آموز برای شرکت در آزمون های مقاطع دکتری و … برگزارشده و سطح آمادگی فرد برای این هدف را افزایش می دهد. شرکت در این دوره ها – هر دوره برای مقصد و آزمونی مشخص- فراگیر را از هر گونه سبک و سیاق آماده سازی دیگر بی نیاز می سازد.